طراحی پایه و تفصیلی اسکله تفریحی هتل نارنجستان در مازندران

طراحی پایه و تفصیلی اسکله تفریحی هتل نارنجستان  در مازندران

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
2 ماه 1394 -- شرکت نارنجستان زیبای شمال بندرسازی و سازه های دریایی 1135

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

هتل نارنجستان قصد احداث اسکله تفریحی به عرض 10 متر و طول 30 متر را داشت که مطالعات و طراحی آن را به هندسه پارس واگذار کرد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1. انجام بازدید تیم کارشناسی پروژه و بررسی میدانی
2. بررسی وضعیت موجود از نظر هیدروگرافی، هیدرودینامیکی، ژئوتکنیک و...
3. طراحی پایه اسکله براساس گزینه منتخب کارفرما
4. طراحی تفصیلی سازه اسکله و ارائه دفترچه محاسبات و ارائه نقشه‌های اجرایی

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت نارنجستان زیبای شمال
2 ماه / سال 1394