خدمات مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی، بازنگری، کنترل و اظهارنظر مدارک فنی مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی، نظارت عالیه و کارگاهی مجتمع آب‌شیرین‌کن بندرعباس


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
42 ماه 1393 تهران مهندسی زیر ساخت ها شرکت مهندسی توسعه آب آسیا 1127

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

پروژه شیرین سازی آب دریا واقع در شهرک صنعتی خلیج فارس در حوالی بندر عباس با هدف نهایی تولید اب شیرین از آب دریا به ظرفیت اسمی 1 میلیون متر مکعب در روز به روش اسمز معکوس شامل سیستم آبگیری و تخلیه پساب، واحدهای آب شیرین‌کن، مخازن ذخیره، محوطه‌سازی، تاسیسات ارتباط‌دهنده واحدهای آب شیرین‌کن‌ها، با کلیه ملزومات لوله‌کشی و فرایند می‌باشد.
طرح در سه فاز اجرا می‌شود، فاز اول به ظرفیت 400 هزار متر مکعب، فاز دوم به ظرفیت 300 هزار متر مکعب و فاز سوم نیز به ظرفیت 300 هزار متر مکعب اجرا خواهد شد. طراحی سیستم آبگیری و تخلیه پساب براساس ظرفیت نهایی آب شیرین‌کن انجام پذیرفته و آبگیری از فاصله حدود 3 کیلومتری ساحل صورت می‌پذیرد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

الف. طراحی پایه
• جمع‌آوری اطلاعات موجود، بررسی و ارزیابی آنها
• بررسی گزینه‌ها و تهیه طرح مقدماتی
• برآورد مقدماتی هزینه طرح در گزینه‌های اصلی
• ارزیابی گزینه‌های اصلی و پیشنهاد گزینه برتر
• برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
• مطالعات زیست‌محیطی و اجتماعی
ب. طراحی تفصیلی
• تهیه برنامه انجام ادامهٌ مطالعات
• پیش‌نیازها (تهیه برنامه عملیات نقشه‌برداری، مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، عملیات تکمیلی اندازه‌گیری و آزمایش‌های کمی و کیفی آب)
• طراحی‌ها (مخازن زمینی و هوایی، محوطه‌سازی و ساختمان‌های جنبی وابسته، سامانه جمع‌آوری و انتقال اطلاعات و کنترل فرمان‌ها)
• تهیه اسناد و مدارک مناقصه
ج .نظارت عالیه و کارگاهی

ویژگی مهم این پروژه :

ویژگی‌های مهم پروژه در ظرفیت بالای آن نهفته است.

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت مهندسی توسعه آب آسیا
42 ماه شمسی ، 1393 الی 1396 (متعاقباً فاز نظارت تمدید گردید)