مطالعات ارتقای اسکله دلفینی و جانمایی توسعه دریایی در ضلع شرقی بندر خلیج فارس

مطالعات ارتقای اسکله دلفینی و جانمایی توسعه دریایی در ضلع شرقی بندر خلیج فارس

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1393 بندر نفتی خلیج فارس اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان - 1123

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

اسکله دلفینی موجود در بندر نفتی خلیج فارس برای شناورهای 5 هزار تنی مناسب بود. ارتقای این اسکله برای پهلوگیری شناورهای 10 هزار تنی موضوع مطالعهٌ حاضر بوده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1- ارتقای اسکله دلفینی به ده هزار تن

 • بررسی وضعیت موجود اسکله
 • ارائه گزینه‌های مختلف جهت  ارتقاء وضع اسکله و پیشنهاد گزینه برتر
 • طراحی تفصیلی اسکله با عملکرد نفتی (گزینه برتر ارتقاء ظرفیت)
  • تعیین ابعاد و مشخصات گزینه برتر ارتقاء ظرفیت اسکله
  • تعیین بزرگترین و کوچکترین شناور اسکله و انتخاب شناور طرح
  • طراحی اسکله از لحاظ ابعاد، رقوم و مساحت مورد نیاز جهت استقرار تجهیزات تخلیه و بارگیری نفتی (Loading Arm و Gangway )
  • طراحی هندسی سازه ای سیستم پهلوگیری و مهاربندی
  • ارائه نقشه‌های اجرایی اسکله
  • طراحی پایه سیستم حفاظت کاتدیک و پوشش حفاظتی اسکله
  • تهیه مشخصات فنی
  • متره و برآورد

2- امکان‌سنجی و جانمایی توسعه دریایی در ضلع شرقی بندر خلیج فارس<

 • بررسی وضعیت موجود
  • بررسی وضعیت شناورهای بندر
  • بررسی وضعیت ناوبری شناورهای ترددکننده در بندر
  • بررسی مقدماتی ژئوتکنیکی
  • بررسی طرح‌ها و اسناد بالادستی بندر
  • مطالعات طرح جامع بنادر تجاری کشور
  • مطالعات طرح جامع بندر نفتی خلیج فارس
 • بررسی شرایط هیدروگرافی حوضچه
 • بررسی شرایط لایروبی حوضچه و برآورد اولیه میزان لایروبی
 • بررسی گزینه‌های مختلف توسعه فیزیکی بخش شرقی حوضچه بندر
  • بررسی گزینه های توسعه فیزیکی بخش شرقی حوضچه موجود
  • بررسی گزینه های توسعه فیزیکی بخش شرقی حوضچه با جابه‌جایی بازوی موج‌شکن
  • بررسی گزینه امکان پهلوگیری و نقل و انتقال محصولات نفتی خارج از حوضچه بندر
 • مقایسه فنی ـ اقتصادی گزینه های مطرح و پیشنهاد گزینه نهایی
 • ارائه        پلان جانمایی طرح توسعه
 • تعریف زیرپروژه‌ها و اولویت‌بندی اجرا

 


ویژگی های مهم:

مطالعات حاضر مشابه اغلب پروژهای طرح توسعهٌ بنادر فعلی بود لیکن ویژگیهای خاص توسعه نفتی را با توجه به استانداردهای بالای ایمنی به همراه داشت.


کارفرما و زمان انجام کار:

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
4 ماه- 1393