طراحی و نظارت انبار کانتینری بندر شهید رجایی قطعات (C51, C50, C49, C48)

طراحی و نظارت انبار کانتینری بندر شهید رجایی قطعات (C51, C50, C49, C48)

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
17 ماه 1394 -- شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - 1121

مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و نظارت انبار کانتینری بندر شهید رجایی قطعات (C51, C50, C49, C48)

شرح پروژه:

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا که یکی از بزرگترین شرکت های خدمات بندری در کشور است ، قصد داشت که چهار قطعه از پسکرانه بندر شهید رجایی را به یارد کانتینری تبدیل کند. مطالعات ، طراحی و نظارت عالیه و کاگاهی این کار به عهده مهندسین مشاور هندسه پارس گذاشته شد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

الف) انجام مطالعات و طراحی پایه و تفصیلی انبار کانتینری

1-مطالعات و طراحی پایه

 • بررسی وضع موجود
 • تعیین و جانمایی اجزاء طرح
 • بهسازی زمین
  • برنامه‌ریزی انجام مطالعات، دریافت و ارزیابی اطلاعات
  • تهیه دستورالعمل شناسایی‌های ژئوتکنیکی تکمیلی
  • بررسی مخاطرات ژئوتکنیکی قبل از بهسازی
  • ارائه معیارها و مبانی طراحی
  • طراحی پایه و انتخاب گزینه برتر بهسازی
 • بناها و ساختمان‌ها
 • روسازی
 • تأسیسات زیربنایی سایت و محوطه‌سازی
  • مطالعات و طراحی پایه ترازبندی و شیب‌بندی سایت
  • مطالعات و طراحی پایه شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی
  • مطالعات و طراحی پایه شبکه هندسی راه‌ها
  • مطالعات و طراحی پایه شبکه جمع‌آوری و دفع یا تصفیه فاضلاب
  • مطالعه و طراحی پایه شبکه برق‌رسانی به اجزاء مجموعه
  • مطالعات و طراحی پایه سیستم روشنایی محوطه
  • مطالعات و طراحی پایه سیستم آبرسانی مجموعه
  • مطالعات و طراحی پایه سیستم اعلام و اطفاء حریق
  • مطالعات و طراحی پایه سیستم مخابراتی مجموعه
  • مطالعات و طراحی پایه حصارکشی محوطه
 • تدوین نظرات و خواسته‌های کارفرما
 • تجهیزات سایت کانتینری
  • بررسی و تعیین نوع تجهیزات
  • بررسی و تعیین تعداد تجهیزات
  • ارائه مشخصات فنی کلی هر کدام از تجهیزات
  • تدوین نظرات و خواسته‌های کارفرما
 • انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه‌های اجرایی

2- مطالعات و طراحی تفصیلی

 • سایت پلان
 • طراحی تفصیلی گزینه برتر بهسازی زمین
 • بناها و ساختمان‌ها
 • روسازی
 • تأسیسات زیربنایی سایت و محوطه‌سازی
 • متره و برآورد عملیات اجرایی

ب) نظارت عالیه
ج) نظارت کارگاهی


ویژگی های مهم:

تجهیزات و جرثقیل های انبار کانتینری و همچنین نوع روسازی و مسیر تردد جرثقیل ها چنان انتخاب گردید که انعطاف پذیری لازم برای توسعهٌ تدریجی را در مراحل مختلف داشته باشد.


کارفرما و زمان انجام کار:

کارفرما: شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
17 ماه - 1394