مطالعات مفهومی روش‌های آبگیری از دریا برای نیروگاه و پالایشگاه پاسارگاد قشم


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
- 1393 قشم شرکت قشم مولد - 1120

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

قرارداد حاضر مربوط به مطالعات مفهومی آبگیری از دریا به منظور تأمین آب مورد نیاز نیروگاه پاسارگاد قشم و پالایشگاه مجاور آن می‌باشد. شرکت قشم مولد که از شرکت های وابسته به بانک پاسارگاد است مطالعات مفهومی این پروژه جهت آبگیری از دریا برای نروگاه و پالایشگاه پاسارگاد قشم به این مشاور واگذار گردید

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

الف) شرح خدمات قابل ارائه:

1. بررسی و تدقیق نیازمندی‌های کارفرما در خصوص موارد ذیل:

 1. نیاز آبی بخش‌های مختلف (نیروگاه و پالایشگاه)
 2. خصوصیات آب مورد نیاز در بخش‌های مختلف (آب شور، شیرین و DM)
 3. برنامه زمانی تأمین آب با توجه به زمان‌بندی کلی پروژه‌ها

2. جمع‌آوری اطلاعات موجود شامل:

 1. اطلاعات مربوط به کیفیت آب
 2. ژئوتکنیک
 3. هیدرودینامیک و مورفودینامیک
 4. هواشناسی
 5. هیدروگرافی و توپوگرافی

3. تبیین مبانی و معیارهای طراحی

4. مطالعات مفهومی سیستم آبگیری از دریا

معرفی روش‌های مختلف آبگیری و ارائه مثال‌هایی از کاربرد این روش‌ها شامل

 1. آبگیری از روی جتی‌های سنگیره‌ای موجود یا احداث جتی جدید
 2. آبگیری از درون حوضچه احداث شده با موج‌شکن
 3. انتقال ثقلی توسط لوله یا کالورت
 4. آبگیری توسط چاهک‌ها و گالری‌های نفوذپذیر ساحلی

بررسی لزوم فازبندی تأمین آب در این پروژه

ارائه چند گزینه مناسب برای آبگیری با توجه به شرایط پروژه از جمله آب مورد نیاز و فاز اجرایی طرح

بررسی و مقایسه گزینه‌ها از دیدگاه فنی، اقتصادی و اجرایی و انتخاب گزینه برتر

ارائه نقشه‌های اولیه برای هر یک از روش‌های مختلف آبگیری

معرفی تجهیزات مورد نیاز برای هر یک از روش‌های مختلف آبگیری

5. مطالعات مفهومی سیستم تخلیه پساب

 1. بررسی روش‌های مختلف تخلیه پساب با توجه به ملاحظات فنی، اجرایی، اقتصادی، زیست محیطی و اندرکنش با نقطه آبگیری
 2. انتخاب گزینه برتر برای تخلیه پساب و ارائه طرح مفهومی
 3. تعیین حدودی محل تخلیه پساب با رعایت ملاحظات فنی، اجرایی، اقتصادی، زیست‌محیطی
 4. تخمین اولیه هزینه اجرای گزینه منتخب

ویژگی های مهم:

هندسه پارس تخصص و تجربه ویژه ای در انتخاب سیستم مناسب آبگیری از دریا دارد. این پروژه در ساحلی قرار گرفته بود که شیب آن بسیار کم بود که آبگیری در هنگام جذر را مشکل می‌کند. همچنین چند تاسیسات مهم از جمله پالایشگاه، نیروگاه و اسکله نفتی در مجاور هم و هریک با زمان بندی خاص خود در حال انجام بود که ضرورت های مربوط به تمام این مجموعه ها باید ملاحظه و هماهنگ می شد.


کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت قشم مولد/ 1393