طراحی سیستم آبگیر و تخلیه پساپ آب شیرین‌کن بندرعباس ـ شایا

طراحی سیستم آبگیر و تخلیه پساپ آب شیرین‌کن بندرعباس ـ شایا

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
- 1393 بندرعباس شرکت احداث و بهره‌برداری آب‌شیرین‌کن بندرعباس ـ شایا - 1112

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان سرمایه‌پذیر، پروژه احداث، تملک و بهره‌برداری تاسیسات آبگیر و آب‌شیرین‌کن شهر بندرعباس را به روش B.O.O. به ظـرفیـت 100 هزار متر مکعب آب شیرین شده در روز به شرکـت احداث و بهره‌برداری آب‌شیرین‌کن بندرعباس ـ شایا واگذار نموده است. شرکت هندسه‌ پارس طـی این قرارداد، بازنگری مطالعات مفهومی به همراه تهیه طراحی پایه و تفصیلی مربوط به:حوضچه آبگیری (پمپاژ)، خطوط لوله انتقال آب دریا به حوضچه آبگیر و تخلیه پساب شور طرح احداث آب شیرین‌کن بندرعباس را برای شرکت احداث و بهره‌برداری آب‌شیرین‌کن بندرعباس ـ شایا انجام داده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

  1. بازنگری مطالعات مفهومی
  2. طراحی تفصیلی محفظه مکش
  3. طراحی تفصیلی خطوط لوله انتقال آب دریا به حوضچه آبگیر
  4. طراحی تفصیلی سیستم تخلیه پساب شور به دریا
  5. اطراحی تفصیلی حوضچه آبگیر (پمپاژ)
  6. طراحی تفصیلی تجهیزات مکانیکی و الکتریکی موجود در حوضچه آبگیر

ویژگی های مهم:

- مشکلات طراحی سیستم تخلیه پساب به صورت سطحی (با توجه به آلودگی‌های منطقه)

- صعوبت اجرای تغییر قطر در طول لوله‌های HDPE جهت تنظیم سرعت آب ورودی

- زیاد بودن عمق ترانشه های دریایی

- کمبود منابع تأمین انرژی

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت احداث و بهره‌برداری آب‌شیرین‌کن بندرعباس ـ شایا (1393)