ارائه خدمات مهندسی و مشاور کارفرما در پروژه گودبرداری ایران‌زمین


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
9 ماه 1392 تهران (برج ایران‌زمین ) ستسا - 1099

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

با عنایت به اینکه شرکت ستسا اجرای گودبرداری برج ایران‌زمین را در قالب قرارداد طرح و ساخت به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نموده بود، قرارداد حاضر پس از آنکه گسیختگی‌هایی در دیواره شمالی گود اتفاق افتاد، به‌منظورهای زیر با مهندسین مشاور هندسه پارس منعقد شد:
✔ انجام مجدد محاسبات پایداری گود براساس پارامترهای تدقیق شده خاک، وضعیت موجود آب‌های زیرسطحی و روش پایدارسازی به‌کار گرفته شده توسط پیمانکار EPC جهت تعیین دلیل فنی ریزش گود.
✔ برگزاری جلسات کارشناسی جهت همفکری و تعیین روش پایدارسازی مناطق ریزشی و سایر مناطق در معرض خطر گود
✔ کنترل، اصلاح و تأیید محاسبات پیمانکار EPC مربوط به پایدارسازی مناطق ریزشی و سایر مناطق در معرض خطر گود و همکاری با کارفرما و پیمانکار در دفاع از آنها در مقابل نهادهای قانونی و نظارتی
✔ بررسی و اصلاح طرح مانیتورینگ و ابزاربندی گود و همچنین جمع‌آوری و تحلیل روزانه نتایج مانیتورینگ جهت تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

  1. ارائه خدمات مهندسی در رابطه با کنترل محاسبات پایداری گود
  2. انجام شناسایی‌های تکمیلی ژئوتکنیکی حسب نیاز
  3. ارائه خدمات مشاوره در ادامه پروژه

ویژگی های این پروژه:

ریزش گود ابعاد گسترده‌ی رسانه‌ای پیدا کرده بود و نهادهای قانونی مختلف حضور مرتب در پروژه داشتند. در ضمن، عمق گود و شرایط زهکشی گود نیز شرایط پیچیده‌ای ایجاد کرده بود.