خدمات نظارت پروژه احداث بندر فراسکو

خدمات نظارت پروژه احداث بندر فراسکو
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه 1392/04/01 عسلویه شرکت فراسکو عسلویه بندرسازی و سازه های دریایی 1095

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

در این پروژه که به صورت EPC توسط شرکت فراسکو عسلویه به عنوان کارفرما به موسسه عمران ساحل واگذار شده است بر اساس شرح خدمات ارائه شده به پیمانکار قرار است که بندر فراسکو شامل موج شکن و دو پست اسکله به همراه تاسیسات مربوطه توسط پیمانکار ساخته شود. در این پروژه مهندسین مشاور هندسه پارس به عنوان دستگاه نظارت مقیم خدمات ارائه میدهد

ویژگی مهم این پروژه:

اولين ترمینال نفتی بخش خصوصي در كشور

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

● انجام خدمات نظارت کارگاهی پروژه احداث بندر فراسکو