نظارت کارگاهی و عالیه احداث تاسیسات زیر بنایی بندر خلیج فارس (مرحله اول اجرایی)

نظارت کارگاهی و عالیه احداث تاسیسات زیر بنایی بندر خلیج فارس (مرحله اول اجرایی)
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
18 ماه 92/02/16 بندر خليج‌فارس اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان
پیمانکار : شرکت تارا
بندرسازی و سازه های دریایی 1088

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان پس از تهيه طرح جامع بندر خليج‌فارس و اتمام مطالعات مرحله اول، مطالعات طراحي تفصيلي تاسيسات زيربنايي بندر خليج‌فارس را به اين مشاور واگذار نمود. طراحي‌هاي انجام شده شامل طراحي شبكه آبرساني، آبياري فضاي سبز، جمع‌آوري آب‌هاي سطحي، جمع‌آوري فاضلاب، شبكه آب آتش‌نشاني و ايستگاه پمپاژ مربوطه و شبكه برق‌رساني و IT و محوطه و راه‌ها مي باشد. تهيه نقشه‌هاي اجرايي، مشخصات فني و برآورد احجام و هزينه اجرا از جمله كارهي انجام شده در اين پروژه بوده است.

توضیح مختصری در مورد خصوصیات مهم و کلیدی پروژه:

طراحي تاسيسات زيربنايي در بندر خليج‌فارس كه مساحت بخش عملياتي آن در بخش‌هاي ترمينال مواد نفتي، مواد معدني و كالاي عمومي به حدود 200 هكتار مي‌رسد، نيازمند ايجاد هماهنگي دقيق بين بخش‌هاي مختلف طراحي مي‌باشد.

لزوم توجه دقيق به نيازهاي ترمينال‌هاي مختلف و مطابقت وضعيت تاسيسات زيربنايي موجود در بندر با طراحي‌ها از ديگر خصوصيات اين پروژه به حساب مي‌آيد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

طراحي مرحله دوم بخش‌هاي:

• سيستم‌هاي ايمني، اعلام و اطفا حريق

• تاسيسات برق و مخابرات

• تاسيسات آب‌رساني، جمع‌آوري آب‌هاي سطحي و فاضلاب و آبياري فضاي سبز

• محوطه و راه‌ها

نظارت بر عملیات اجرایی