خدمات مهندسی احداث واحد آبگیری پروژه پرورش میگوی رودیک

خدمات مهندسی احداث واحد آبگیری پروژه پرورش میگوی رودیک
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1389/12/21 چابهار سازمان شیلات ایران نفت و گاز 1059

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

مطالعات مفهومي (conceptual) احداث واحد آبگيري از دريا جهت برداشت و انتقال m3/s 22 آب دريا به منظور تامين آب مورد نياز 1500 هكتار از اراضي پرورش ميگو در روديك چابهار در اين پروژه به مهندسين مشاور هندسه پارس واگذار گرديده است.

ویژگی مهم این پروژه:

• بخشي از پروژه در گذشته اجرا شده است و بايد طراحي جديد با توجه به كارهاي انجام شده باشد.

• تركيب مباحث دريايي، ژئوتكنيكي و خط لوله در پروژه وجود دارد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• جمع‌آوري، بررسي و تكميل اطلاعات محيطي

• انجام مطالعات هيدروديناميك به منظور تعيين محل آبگيري

• بررسي سيستم‌هاي آبگيري از دريا از نظر فني، زيست‌محيطي و اقتصادي

• انتخاب گزينه برتر سيستم آبگيري از دريا

• ارايه مدارك مهندسي پايه براي گزينه برتر شامل جانمايي آبگير، مسير خطوط لوله و ليست تجهيزات

• طراحي اوليه سيستم اعلام و اطفاي حريق

• طراحي اوليه سيستم حفاظت فني

• طراحي اوليه تاسيسات زيربنايي